Lớp hiện có


Mã số
Môn - Lớp
Buổi
Địa chỉ
Tình trạng
L9 Q6
Anh văn
2 buổi/ tuần
Thôn 2
Đã giao
LTĐH- BT
Toán
3 buổi/ tuần
Đường Bình Quớ Phường 28 Q Bình Thạnh
Chưa giao
LTQ3
Luyện thi ielts 6.5
3 buổi/ tuần
Đã giao
L9PN
Toán
3 buổi/ tuần
Chưa giao
L11Q12
2 buổi/ tuần
Đã giao
LTDH
Hóa
3 buổi/ tuần
Chưa giao
L8BT
báo bài
5 buổi/ tuần
Chưa giao
L1Q7
Rèn chữ , toán, tiếng việt
5 buổi/ tuần
Chưa giao
L6THBT
TIiếng Hoa
2 buổi/ tuần
Chưa giao
L12QTP
Anh văn
3 buổi/ tuần
Chưa giao